Obchodní podmínky

Obchodní podmínky JOTIS

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost JOTIS, s.r.o., IČ 25406922, DIČ CZ25406922, se sídlem Českolipská 864/3, 412 01 Litoměřice, Zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 15868 jako prodávající (dále jen „JOTIS“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou JOTIS nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce JOTIS, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. JOTIS nebo smluvních partnerů JOTIS, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující při osobním odběru zboží. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu Kupujícího v sekci Můj účet.


II. Sdělení před uzavřením smlouvy
JOTIS sděluje, že
a. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, JOTIS si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
b. požaduje úhradu kupní ceny před nebo při převzetí plnění Kupujícím od JOTIS, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
c. JOTIS neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném JOTIS uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.


III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném JOTIS tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky JOTIS, za případné chyby při přenosu dat firma JOTIS nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy JOTIS neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 10.000,- Kč vč. DPH, bude po něm systémem JOTIS vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu JOTIS a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
2. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se JOTIS zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí firmě JOTIS kupní cenu.
Dodá-li JOTIS větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
JOTIS odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí JOTIS zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si JOTIS vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 10.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, JOTIS provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.
3. Odpovědnost a záruky JOTIS
JOTIS odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména JOTIS odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které JOTIS nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, která je uvedená na dodacím listu; JOTIS nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoliv jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž portál JOTIS využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka. JOTIS nenese zodpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky portálu JOTIS způsobené přerušením přívodu el. energie. JOTIS nenese zodpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod svých webových stránek a e-shopu. Dále nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu JOTIS ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do portálu JOTIS nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a JOTIS dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoliv důvodů na straně společnosti JOTIS vyřídit, bude o tom Zákazník informován buď telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní, nebo na kontaktní emailové adrese. JOTIS také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924. 4. Alkoholické nápoje
Alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let. Mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a JOTIS je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.


IV. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
JOTIS prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“).
Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé položky Zboží. V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej za společnost JOTIS předala.
V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
iv. iv. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla JOTIS, na e-mailovou adresu JOTIS, sdělit osobně v jakékoliv prodejně JOTIS, sdělit prostřednictvím telefonátu;
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i. o poskytování služeb, které JOTIS splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ii. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli JOTIS a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
iii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
iv. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
v. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
vi. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu; V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu JOTIS, přičemž registrovaní uživatelé JOTIS mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu; V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes e-mail: objednavky@jotis.cz.
Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti JOTIS pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží. 2. Odstoupení v ostatních případech a ze strany prodávajícího
Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 10.000,- Kč vč. DPH
Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení smlouvy v případě, že:
a. kupující neuvedl veškeré potřebné údaje pro plnění a doručení objednávky
b. kupující záměrně uvedl mylné nebo nepravdivé údaje pro plnění a doručení objednávky
c. kupující odmítá uhradit celkovou částku za objednané zboží včetně dalších případných poplatků
d. kupující již dříve neuhradil anebo pouze částečně uhradil předchozí případné objednávky (objednávku) Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku (nebo její část) v případě, že není schopen dodat v požadovaném množství či sortimentu. O této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.


V. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. a č. 177/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu JOTIS, s.r.o., IČ 25406922, Českolipská 864/3, 412 01 Litoměřice.
Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené JOTIS pro marketingové účely poskytuje firmě JOTIS dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený JOTIS pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. 
V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a 177/2001 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
JOTIS si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.


VI. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu JOTIS jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v  konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi JOTIS a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému JOTIS. JOTIS v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
JOTIS si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.
Cena v nákupním košíku je orientační. Přesná cena zboží, bude Zákazníkovi sdělena buď emailem na uvedenou adresu v objednávce, nebo na sms zprávou na uvedené telefonní číslo v objednávce. Přesná cena bude stanovena až po zvážení objednaných produktů a následně oznámena Zákazníkovi.


VII. Objednávání
Orientační cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Přesná cena, bude zákazníkovi sdělena až po vystavení faktury.
Objednávat je možno následujícími způsoby: a.  prostřednictvím elektronického obchodu JOTIS (dále jen „e-shop“);
b.  telefonicky
Objednávky na naší pobočce lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky.
Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes tel 416741860 od 05:00 do 14:00 - od pondělí do pátku, v sobotu od 6.00-8.00hod.
JOTIS doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na JOTIS. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.
Kupující bude o přesném termínu pro vyzvednutí objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy na uvedené telefonní číslo v objednávce. Délka doručování objednaného zboží je závislá na odběrovém místě, které si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku a na dostupnosti objednaného zboží.


VIII. Platební podmínky
Není-li dohodnuto mezi kupujícím a prodávajícím jinak, pak platba za zboží je prováděna vždy výhradně v hotovosti, a to při převzetí zboží. Platba je prováděna v platné české měně, tedy v korunách českých.
Při přebírání zboží je kupující povinen překontrolovat si případnou sumu peněz, jelikož pozdější reklamace nemohou být a nebudou ze strany prodávajícího akceptovány. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


IX. Dodací podmínky
1. Způsoby dodání
Objednané zboží je možné si vyzvednout na níže uvedených odběrných místech a to pouze v pracovních dnech, ve výjimečných případech je možné zboží vyzvednout i v sobotu (ale to je možné pouze po dohodě s prodávajícím):

Potraviny JOTIS, s.r.o. Lidická 4, Litoměřice
otevírací doba:
Po-Pá 7.00-18.00
So 7.00-11.30

Prodejna maso-uzeniny, Pokratická 75 (areál Družba), Litoměřice
otevírací doba:
Po 8.00-12.00
Út-Pá 8.00-15.30

Prodejna maso-uzeniny, Náměstí ČSA 146, Terezín
otevírací doba:
Po-Pá 7.00-17.00
So 7.00-11.30
 
Kantýna - nemocnice Litoměřice
Po-Pá 7.00-17.00
So 7.00-11.00


Zboží je možné si objednat na určenou adresu v Litoměřicích, kam bude objednávka doručena naším řidičem. Možnost dovozu objenávky je však možná pouze v pracovní dny v časovém rozmezí od 8.00 - 14.00 hod. Cena za dopravu je 100,- Kč. Při objednávce nad 500,- Kč je doprava ZDARMA.

Jelikož zboží podléhá rychlé zkáze, není možné je odesílat poštou, či jakoukoliv jinou přepravou.

2. Ostatní podmínky
Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce JOTIS. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zboží (počet balíků, objednané množství) podle přiložené faktury. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že dodávka je např. neúplná nebo poškozená.


X. Reklamace
Reklamační podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR. Jediným platným dokladem sloužícím pro případnou reklamaci je prodávajícím zaslaná faktura na e-mail kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen si objednané zboží zkontrolovat. Převzetím a zaplacením zboží dává kupující jasně najevo, že je seznámen s aktuálním stavem zboží a odebírá jej zcela v pořádku, bez výhrad a v neporušeném obalu. Pokud má kupující jakékoliv pochybnosti o přebíraném zboží, není povinen toto zboží od prodávajícího (pověřeného pracovníka) převzít a zaplatit. V opačném případě nebude brán na pozdější reklamace zřetel.
Veškeré reklamace je kupující povinen řešit telefonicky na tel. č. 602 308 599 nebo elektronicky na adrese objednavky@jotis.cz


XI. Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi JOTIS a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak JOTIS doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na JOTIS (tel. 602 308 599) pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 30. 11. 2017.


XII. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:
Je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem. Pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na portálu JOTIS takové zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo podmínky užití portálu JOTIS. Veškeré údaje, které poskytuje společnosti JOTIS, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, Zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, Se před zahájením užívání portálu JOTIS důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.


+420 602 308 599